Pitali smo za vas

Za postavljanje reklame na poslovne prostore u Starom Gradu potrebna je dozvola

Još prošlog mjeseca Općina Stari Grad Sarajevo uputila je svim subjektima - fizičkim i pravnim licima registrovanim na području ove općine poziv da ukoliko imaju postavljenu reklamu , a nemaju odobrenje Službe za urbanizam za postavljanje iste, da se bez odlaganja, jave u Službu za inspekcijske poslove ili da se direktno obrate Službi za urbanizam za izdavanje odobrenja.

Za postavljanje reklame na poslovne prostore u Starom Gradu potrebna je dozvola

Poduzetnici s područja ove općine bili su zbunjeni ovakvim pozivom jer im nije jasno o kojoj odluci je riječ i šta ona podrazumijeva. 


Brojni poduzetnici  obratili  su se i redakciji poduzetna.ba s mnogo pitanja vezano za ovaj poziv. Tragom toga mi smo se obratili Općinskoj administraciji i dobili slijedeće odgovore koje donosimo bez intervencije:

poduzetna.baDa li i na osnovu koje odluke je ranije oblast reklama na Baščaršiji bila uređena i da li su poslovni objekti imali obavezu tražiti ih? Ako jesu koliko ih je imalo takvu dozvolu?

Općina Stari Grad: Da, na osnovu Odluke o postavljanju firmi, reklama i drugih sadržaja na građevinama i fasadama na području Općine Stari Grad Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 1/11, 50/15 i 29/18). Odluka ne važi samo za Baščaršiju nego i za područje čitave Općine.  Svi subjekti (fizička i pravna lica registrovana na području Općine Stari Grad Sarajevo) su u obavezi pribavljanja odobrenja za postavljanje reklama. Podaci kojim raspolaže Služba za urbanizam ukazuju na to da se na žalost gore navedena Odluka provodila u vrlo malom broju slučajeva.

poduzetna.baKada je donesena i na koga se tačno odnosi nova odluka? Da li je odluka javno dostupna? Čitatelji kažu da odluka nije dostupna na web stranici Općine?

Općina Stari Grad: Odluka o izmjenama i dopunama odluke o postavljanju firmi, reklama i drugih sadržaja na građevinama i fasadama i uređenju fasada na području Općine Stari Grad Sarajevo, donešena je na 29. sjednici Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo održanoj dana 27.06.2019. godine. Nakon usvajanja Odluka je objavljena na oglasnoj tabli Općine Stari Grad Sarajevo 04.07.2019. godine, ista je objavljena i u Službenim novinama Kantona Sarajevo, broj 29/19. Bitno je napomenuti da se Odluka primjenjuje od dana postavljanja na oglasnu tablu Općine. Odluka se primjenjuje na sva pravna i fizička lica sa područja Općine Stari Grad Sarajevo.

poduzetna.baŠta tačno podrazumijeva nova odluka, to jeste koje reklame ona tretira i u kojem obliku(portali, svjetleće reklame, iznad objekta, ispred objekta, ...)?

Općina Stari Grad: Odluka nije nova riječ je o izmjenama i dopunama postojeće Odluke iz 2011. godine. Odlukom su tretirane sve reklame (svijetleće i nesvijetleće) koje se nalaze na objektima i to na  fasadama, portalima, izlozima, i na unutrašnjim dijelovima portala vrata itd...


poduzetna.baKoliko je komplikovana i koliko košta procedura pribavljanja dozvole?

Općina Stari Grad: Procedura nije komplikovana, potrebno je pribaviti traženu dokumentaciju iz zahtjeva za izdavanje odobrenja za radove postavljanja reklama (može se pronaći na web stranici Općine ili u šalter sali i ista iziskuje troškove pribavljanja i izrade dokumentacije), te regulisati iznos naknade reklame na godišnjem nivou, a sve na osnovu utvrđenog cjenovnika koji je sastavni dio Odluke o izmjenama i dopunama odluke o postavljanju firmi, reklama i drugih sadržaja na građevinama i fasadama i uređenju fasada na području Općine Stari Grad Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 29/19) .

poduzetna.baOdlukom se želi urediti izgled Baščaršije pa me interesuje koji su kriteriji za odobrenje da se reklama postavi?

Općina Stari Grad: Da želimo urediti oblast koja se tiče postavljanja reklama na fasadama objekata na području Općine Stari Grad Sarajevo. Niz je kriterija koji zavise od samog lokaliteta objekta, oblikovanja, materijala, načina postavljanja, dimenzija i dr., obzirom da je Stari Grad specifičan po svojoj strukturi i samom ambijentu. 

poduzetna.baDa li su subjekti koji imaju već postavljene reklame imaju obavezu  traženja dozvole?

Općina Stari Grad: Da, svi subjekti, pravna i fizička lica registrovana na području Općine Stari Grad su u obavezi pribavljanja dozvole za postavljanje reklama.

poduzetna.baKada se dobije dozvola za postavljanje reklame, koje su finansijske obaveze subjekta prema općini?

Općina Stari Grad: Kada i ukoliko se dobije odobrenje za postavljanje reklame subjekti su u obavezi da izdvoje financijski iznos obračuna za reklamu (obračun se vrši na osnovu cjenovnika koji je sastavni dio Odluke o izmjenama i dopunama odluke o postavljanju firmi, reklama i drugih sadržaja na građevinama i fasadama i uređenju fasada na području Općine Stari Grad Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 29/19), te da izdatu fakturu regulišu u smislu uplate. Nakon što uplate traženi iznos, rješenje o odobrenju za postavljanje reklame uz dokaz o uplati postaje pravosnažno. Tek sa pravosnažnim odobrenjem subjekti imaju mogućnost legalno postaviti reklamu.

poduzetna.baDa  li je neko oslobođen finansijskih obaveza i po kojem osnovu, ako jeste?

Općina Stari Grad: Finansijskih obaveza oslobođene su samo djelatnosti koje spadaju u kategoriju starih i tradicionalnih zanata registrovanih na području Općine Stari grad Sarajevo, što je regulisano članom 26. Odluke o izmjenama i dopunama odluke o postavljanju firmi, reklama i drugih sadržaja na građevinama i fasadama i uređenju fasada na području Općine Stari Grad Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 29/19).

poduzetna.baKoje efekte očekujete od provođenja ove odluke?

Općina Stari Grad: Efekti koji se očekuju od ove Odluke su slijedeći :

a). Povećan broj zahtjeva za izdavanje odobrenja za postavljanje reklama, odnosno primjenu Odluke na što većem broju subjekata. ;

b). Regulisanje načina postavljanja reklama na fasadama na području Općine Stari Grad Sarajevo. ;

c). Veću finansijsku dobit, odnosno poboljšanje budžeta Općine kroz regulisanje obračuna naknade za reklamu.

Ova Odluka ne odnosi se na istaknutu firmu jer je to zakonska obaveza svakog subjekta. Pod istaknutom firmom podrazumijeva se naziv firme pod kojim je takseni obveznik registrovan kod nadležnog organa, sjedište lica, kao i broj ili naziv poslovne jedinice kada se firma ističe na poslovnoj jedinici. Maksimalna dimenzija istaknute firme ne može bit veća od 50x70cm, u protivnom se ista smatra reklamom.


Obzirom da su fizička i pravna lica obavezna da u skladu sa Zakonom postave firmu na poslovnim prostorijama, za navede radove nije potrebno odobrenje od nadležne Općinske Službe.