Predstavljene mjere u cilju ublažavanja štetnih posljedica korona virusa na privredu RS

Mjere Vlade Republike Srpske

Mjere Vlade Republike Srpske
Vlada Republike Srpske

Vlada Republike Srpske, odnosno Republički štab za vanredne situacije, preduzeli su određene mjere u cilju ublažavanja štetnih posljedica korona virusa na privredu RS, s akcentom na one djelatnosti koje su direktno pogođene odlukama Republičkog štaba za vanredne situacije.

S tim u vezi, Vlada Republike Srpske i Republički štab za vanredne situacije su donijeli:
• Uredbu sa zakonskom snagom o Fondu solidarnosti za obnovu Republike Srpske;
• Uredbu sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV2;
• Odluku o hitnoj isplati povrata poreza i doprinosa za povećanje plata u 2019. godini;
• Odluku o načinu izmirenja poreza na dohodak i doprinosa za mart 2020. godine (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 32/20, objavljena 6. 4.2020. godine, a stupila na snagu narednog dana od dana objavljivanja), a koje će biti izmirene iz sredstava Fonda solidarnosti za posebne namjene za saniranje posljedica virusa korona. Navedene obaveze se odnose na plate radnika zaposlenih kod poslodavaca (pravnih lica i preduzetnika) koji su prestali s poslovanjem usljed proglašenja mjera na sprečavanju širenju virusa korona, a koji su radnicima isplatili platu nakon oporezivanja (neto platu) za mart 2020. godine i obaveze po osnovu doprinosa lica koja ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti koji su usljed proglašenja mjera na sprečavanju širenja virusa korona prestali sa poslovanjem, odnosno kojima je zabranjen rad.
• Odluku o privremenoj odgodi plaćanja poreskih obaveza (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 28/20, objavljena 27.3.2020. godine, a stupila na snagu narednog dana od dana objavljivanja), za privredne subjekte (pravna i fizička lica) koji usljed mjera na sprečavanju širenja virusa korona imaju poteškoće u poslovanju (o čemu privredni subjekti podnose Poreskoj upravi pismenu izjavu), kojom su:
– Obaveze po osnovu poreza na dobit, naknade za unapređenje opštekorisnih funkcija šuma i protivpožarne naknade po godišnjoj poreskoj prijavi za 2019. godinu, koje dospijevaju za plaćanje do 31.3.2020. godine, privremeno odgođene do 30.6.2020. godine.
– Obaveze po osnovu poreza na dohodak po godišnjoj poreskoj prijavi za porez na dohodak za 2019. godinu, koja dospijeva za plaćanje 31.3.2020. godine, privremeno odgođene do 30.6.2020. godine.
• Odluku o tromjesečnom moratorijumu na otplatu glavnice i kamate uz produženje roka otplate za tri mjeseca (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 28/20, objavljena 27.3.2020. godine, a stupila na snagu narednog dana od dana objavljivanja), pravnim licima i preduzetnicima, kojima su sredstva plasirana putem finansijskih posrednika ili direktno iz fondova kojim upravlja Investiciono-razvojna banka Republike Srpske a.d. Banjaluka, koji upute zahtjev direktno ili putem finansijskog posrednika Investiciono-razvojoj banci Republike Srpske a.d. Banjaluka.
• Odluku o privremenim mjerama bankama za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanim virusnim oboljenjem COVID-19 (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj:27/20, objavljena 24.3.2020. godine, a stupila na snagu narednog dana od dana objavljivanja).
Zaključci:
• Zaključak o radu carinskih službi, kojim se traži od Uprave za indirektno oporezivanje BiH da organizuje rad carinskih službi od 00 do 24 časa, u cilju nesmetanog protoka robe.
• Zaključak o neobračunavanju zateznih kamata, kojim se preporučuje Mješovitom holdingu “Elektroprivreda Republike Srpske” Matično preduzeće AD Trebinje i svim davaocima komunalnih usluga i telekomunikacionih usluga u Republici Srpskoj, uključujući i IPTV, da prilikom ispostavljanja računa za izvršene usluge za mart, april i maj 2020. godine ne obračunavaju zatezne kamate.

Više o navedenim mjerama i zaključcima možete se informisati na zvaničnoj web stranici Vlade RS https://www.vladars.net/sr-sp-cyrl/Pages/default.aspx.

 Izvor: rais.rs.ba