JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA KOJI ĆE BITI FINANSIRANI/SUFINANSIRANI IZ BUDŽETA OPĆINE CENTAR SARAJEVO U 2020. GODINI

Na osnovu čl. 25. i 74. Statuta Općine Centar („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 23/4) i člana 3. Odluke o načinu odabira projekata nevladinih organizacija po LOD metodologiji („Službene novine Kantona Sarajevo“, br: 10/18), Načelnik Općine Centar Sarajevo, raspisuje:

JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA KOJI ĆE BITI FINANSIRANI/SUFINANSIRANI IZ BUDŽETA OPĆINE CENTAR SARAJEVO U 2020. GODINI

JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA KOJI ĆE BITI FINANSIRANI/SUFINANSIRANI IZ BUDŽETA OPĆINE CENTAR SARAJEVO U 2020. GODINI   

Općina Centar Sarajevo poziva sve organizacije civilnog društva (OCD)/nevladine organizacije (NVO) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima Općine Centar Sarajevo iz sljedećih prioritetnih oblasti: 

 1. OBRAZOVANJE 1.1. Neformalno obrazovanje, cjeloživotno učenje i projekti opismenjavanja stanovništva; 1.2. Podrška projektima poboljšanja inkluzivnosti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja; 1.3. Informiranje/educiranje  roditelja  djece  romske  nacionalnosti  o  obavezi  i  potrebi  uključivanja djece u predškolski/školski  odgoj i obrazovanje, u skladu sa  Akcionim planom Općine Centar za rješavanje problema Roma 2017-2020. godina  2. KULTURA 2.1. Afirmacija tradicije i kulturno - historijskog naslijeđa BiH; 2.2. Promocija nematerijalne kulturne baštine i umjetničkog stvaralaštva na području općine Centar Sarajevo: projekti edukacija o praksama, izrazima, znanjima, rukotvorinama i sl., promovisanje kulturne raznolikosti i ljudske kreativnosti, očuvanje i zaštita baštine; 2.3. Zaštita, njegovanje i očuvanje tradicije nacionalnih manjina; 3. ZAŠTITA OKOLIŠA 3.1. Informativno edukativne aktivnosti i kampanje o načinima povećanja energetske efikasnosti i smanjenja emisija CO2 za podizanje svijesti građana o nužnosti štednje energije u svim segmentima života i rada, u skladu sa Akcionim planom energetski održivog razvoja Općine Centar;  3.2. Edukacija stanovništva u oblastima energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije; 4. SOCIJALNA POLITIKA  4.1. Prevencija nasilja u porodici, maloljetničke delinkvencije i vršnjačkog nasilja, zaštita fizičkog i mentalnog zdravlja; 4.2. Projekti koji imaju za cilj promociju, edukaciju  i unapređenje kvaliteta života i zaštitu prava: djece, osoba sa teškoćama u razvoju ili invaliditetom, samohranih roditelja i njihove djece, osoba koje se ne mogu brinuti o sebi, građana treće životne dobi; te projekti s ciljem promocije rodne ravnopravnosti; 5. SPORT  5.1. Uključivanje djece i mladih u sportsko-društvenu sferu života, s ciljem jačanja sportskog duha kao značajnog aspekta u razvoju zdravog načina života; 5.2. Sportske aktivnosti i takmičenja za lica sa invaliditetom; 6. MLADI 6.1.           Rad sa mladima i borba protiv ovisnosti; 6.2.           Ljudska prava i demokracija; 
 Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 10.000 KM do 20.000 KM. Općina Centar Sarajevo zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadane kriterije.  Dužina trajanja svakog projekta može biti minimalno pet mjeseci, a izabrani projekti trebaju da se provedu do kraja kalendarske godine.
 Izabrani projekti se trebaju implementirati isključivo na području općine Centar Sarajevo. Neće se finansirati aktivnosti odobrenog projekta koje su provedene prije zaključivanja ugovora.
 PRAVO UČEŠĆA: Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrovane OCD i NVO (udruženje/udruga ili fondacija), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini.  Sve zainteresovane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u Smjernicama za aplikante u okviru javnog poziva. Aplikant može predati više od jedne aplikacije i jedne
 
 
projektne ideje, ali u tom slučaju se moraju predati odvojene aplikacione forme i priložiti neophodnu dokumentacija uz svaku od njih. PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE: Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na web stranici Općine Centar Sarajevo www.centar.ba /konkursi i oglasi.
 Informativni sastanak sa zainteresovanim organizacijama „Otvoreni dan“ će biti održan 03.03.2020. godine od 13 do 15 sati u Centru za zdravo starenje, ul. Titova 12, Sarajevo.  Potencijalni aplikanti će tokom sastanka biti detaljnije upoznati sa pozivom, načinom prijavljivanja, kriterijima, itd.       Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti putem e-mail adresu ismeta.demir@centar.ba. Pitanja se mogu postavljati do 09.03.2020.  Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi unutar tri radna dana od primanja upita. 
 Obavezna dokumentacija treba da sadrži sljedeće dokumente:  Projektni prijedlog (word format Aneks 1)  Pregled budžeta/proračuna (excel format - Aneks 2)  Matrica logičkog okvira (word format - Aneks 3)  Plan aktivnosti i promocije (word format - Aneks 4)
 
Dodatna dokumentacija je vrlo važan dio projektne dokumentacije i treba biti kompletirana kako bi prijedlog projekta mogao biti evaluiran. Dodatna dokumentacija se dostavlja u jednom primjerku i treba da sadrži sljedeće:
 
- ovjerena kopija važećeg rješenja o registraciji organizacije u BiH (za nosioca projekta/podnosioca i eventualne partnere na projektu),
- kopija statuta organizacije (podnosilac projekta i partneri),
- Identifikacijski broj,
- Ovjerena kopija lične karte ovlaštene osobe,
- Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama (original ili ovjerena kopija poreske uprave),
- Uvjerenje o izmirenim doprinosima za zaposlene, ako ima zaposlenih u organizaciji (ako nema zaposlenih priložiti izjavu da nema zaposlenih),
- popunjena forma Administrativni podaci o podnosiocu prijedloga projekta  (word format - Aneks 5),
- popunjena Finansijska identifikaciona forma (word format - Aneks 6),
- popunjena i potpisana Izjava o podobnosti (word format - Aneks 7), 
- kopija završnog godišnjeg finansijskog izvještaja za 2019. godinu (dokument bilans stanja i bilans uspjeha) koji je ovjeren od strane nadležne agencije za finansijsko poslovanje i licenciranog i ovlaštenog knjigovođe,
- opisni izvještaj o realizovanim projektima za prethodnu godinu za ranije osnovane organizacije, odnosno program rada za tekuću ili narednu godinu za novoosnovane organizacije ,
- podaci o osobama koje realizuju projekat (kraći CV sa dokazima),
- za projekte koji se planiraju provoditi u obrazovnim institucijama, te u objektima koji su u vlasništvu Općine Centar,  potrebno je priložiti saglasnost direktora istih.
Ukoliko projekat bude odobren obavezno je dostaviti saglasnost/odobrenje nadležnog ministarstva za projekte koji se planiraju provoditi u obrazovnim institucijama,
- popunjena Lista za provjeru (word format - Aneks 8).

 PREDAJA APLIKACIJA: Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtjevanom dokumentacijom) se mora dostaviti u dva (2) primjerka u štampanoj formi i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili na protokol Općine tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 8 do 16 sati sa naznakom „ Za Javni poziv za projekte OCD-a“, na adresu:                                                          Općina Centar Sarajevo Protokol  Ul. Mis Irbina 1 71 000 Sarajevo Bosna i Hercegovina
 Rok za predaju aplikacija je 25.03.2020. godine do 16 sati. Aplikacije dostavljene nakon  navedenog roka će biti razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka. Vanjska strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i navod “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”. O primljenoj pošiljci u Općini će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu.