JAVNI POZIV

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za finansiranje/ sufinansiranje projekata u svrhu održivog povratka u 2020. godini

Na osnovu člana 81. Statuta Općine Novi Grad Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br: 30/09 - novi prečišćeni tekst i broj: 2/17), Budžeta Općine Novi Grad Sarajevo za 2020. godinu ( „Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 1/20) i člana 5. Odluke o uslovima, načinu i kriterijima za finansiranje/sufinansiranje projekata u svrhu održivog povratka („Službene novine Kantona Sarajevo“, br: 2/19), Služba za boračka pitanja, rad, socijalna pitanja i zdravstvo, Općina Novi Grad Sarajevo objavljuje:

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za finansiranje/ sufinansiranje projekata u svrhu održivog povratka u 2020. godini

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za  finansiranje/sufinansiranje projekata u svrhu održivog povratka u 2020. godini

I

 Sredstva iz Budžeta Općine Novi Grad Sarajevo bit će raspodijeljena za finansiranje/sufinansiranje sljedećih projekata:

 1. Popravku putnih saobraćajnica, elektro-mreže i drugih objekata komunalne infrastrukture;
 2. Potrebe u oblastima zdravstvene zaštite i obrazovanja;
 3. Obnova porušenih ili oštećenih vjerskih objekata i lokalnih grobalja;
 4. Rješavanje uslovnosti stambenog prostora i pomoćnih objekata u mjestu povratka;
 5. Nabavka stoke i poljoprivrednih mašina;
 6. Program zapošljavanja/samozapošljavanja povratnika;
 7. Organizovano – sistemsko rješavanje statusnih pitanja povratnika.

II

 Pravo na apliciranje za finansiranje/sufinansiranje projekata koji se odnose na  rješavanje  pitanja koji su u vezi sa stvaranjem uvjeta za održiv povratak imaju općine, udruženja, crkve  i vjerske  zajednice koje su registrovane na području Bosne i Hercegovine.

 Pravo na apliciranje imaju i pojedinci čiji se projekat odnosi na rješavanje pitanja održivog povratka iz člana 1. tačka 4, 5, 6 i 7 ovog Oglasa.

III

Prilikom razmatranja podnesenih aplikacija i projekata na javni poziv vrednuju se sljedeći kriteriji: 

 • Opći kriteriji koji se odnose na pravna lica: 

 1. Da je pravno lice, upisano u odgovarajući registar kod nadležnog organa; 
 2. Da je tražena pomoć namijenjena rješavanju problema i zadovoljavanju potreba povratničke populacije;

 • Posebni kriteriji koji se odnose na pravna lica:

 1. Broj povratnika na koje će se tražena pomoć direktno ili indirektno odnositi; 
 2. Učešće aplikanta u finansiranju projekta.

 • Opći kriteriji za dodjelu pomoći koji se odnose na fizička lica:

 1. Da je povratnik u prijeratno mjesto prebivališta na području Federacije BiH ili povratnik iz Federacije BiH u prijeratno mjesto prebivališta na području Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH; 
 2. Da raspolaže imovinom u mjestu povratka na kojoj se tražena pomoć može optimalno iskoristiti.

 • Posebni kriteriji koji se odnose na fizička lica:

 1. Broj i starosna dob članova uže obitelji podnosioca sa kojima živi u zajedničkom domaćinstvu; 
 2. Da podnosilac je/nije u radnom odnosu; 
 3. Pripadnost nekoj od posebnih kategorija lica (obitelji šehida i  poginulog borca, osobe  sa invaliditetom, demobilizirani nezaposleni borac, obitelj nestale osobe, bivši logoraš, civilna žrtva rata i druge  socijalne kategorije) sukladno sa važečim zakonima u BiH; 

IV 

Zahtjev na javni poziv treba da sadrži: naziv/ime podnosioca zahtjeva,sjedište/prebivalište podnosioca zahtjeva i sadržaj apliciranog projekta i sljedeću obaveznu dokumentaciju, kako slijedi: 

 1. Zahtjev (pravna lica i fizička lica)
 2. Projekat sa fininsijskim pokazateljima (pravna lica i fizička lica)
 3. Uvjerenje o poreskoj registraciji i ID broju (pravna lica),
 4. Rješenje/uvjerenje o registraciji (pravna lica),
 5. Spisak korisnika projekta čija se validnost dokazuje potpisima (pravna lica),
 6. Ovjerena izjava podnosioca aplikacije o ućešću u finansiranju projekta
 7. Prijava prebivališta iz mjesta povratka (fizička lica),
 8. Dokaz o vlasništvu imovine u mjestu povratka (fizička lica),
 9. Kućna lista (fizička lica),
 10. Potvrda o radnom odnosu ili uvjerenje Zavoda za zapošljavanje (fizička lica),
 11. Dokaz o statusu (RVI, šehidska porodica, demobilisani borac, rješenje o invalidnosti i dr.) (fizička lica),
 12. Ugovor s bankom o otvaranju transakcijskog računa (instrukcija za plaćanje) (pravna lica i fizička lica),

     Zahtjev za finansiranje/sufinansiranje projekata u svrhu održivog povratka može se preuzeti u Šalter sali i na web stranici Općine Novi Grad Sarajevo.

V

Rok za podnošenje prijava sa projektom i pratećom ovjerenom dokumentacijom je 60 dana po objavljivanju Javnog poziva.

Podnosioci zahtjeva mogu aplicirati samo s jednim projektom u okviru ovog tekućeg budžetskog transfera.

Ako je podnosilac aplikacije u prethodnom periodu dobio sredstva od Općine, a nije dostavio izvještaj o njihovom namjenskom utrošku, njegova aplikacija za dodjelu sredstava na osnovu javnog poziva neće se razmatrati.

Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo donosi konačnu Odluku o raspodjeli sredstava tekućeg transfera iz budžeta Općine Novi Grad Sarajevo za održivi povratak, na prijedlog Koordinacionog odbora.

VI

Prijava sa pratećom dokumentacijom predaje se na šalteru Općine Novi Grad Sarajevo, adresa Bulevar Meše Selimovića broj 97, sa naznakom „Prijava za finansiranje/sufinansiranje projekata u svrhu održivog povratka“, ili putem pošte, na gore naznaćenu adresu.

 Dokumenti dostavljeni uz prijavu na Javni poziv neće se vraćati.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Ovaj Javni poziv će se objaviti na web stranici Općine Novi Grad Sarajevo, Oglasnoj ploči Općine, oglasnim tablama mjesnih zajednica i jednom dnevnom printanom mediju u BiH.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za boračka pitanja, rad, socijalna pitanja i zdravstvo, Općine Novi Grad Sarajevo, kontakt osoba Amra Hašimbegović Vučković, kancelarija broj 318, III sprat ili na kontakt telefon: 033 291-201.