JAVNI POZIV

Javni poziv za iskazivanje interesa za implementaciju standarda i sistema kontrole kvalitete u poljoprivredno-prehrambenoj industriji, obuke i promociju/marketing

AgroLink d.o.o. Sarajevo u okviru programa Pružanje usluga obuke, savjetodavne podrške i druge stručne podrške za proizvođačke organizacije (PO) u sektoru poljoprivrede kojeg sufinansira Sweden/USAID FARMA II Projekat, poziva sve zainteresovane proizvođačke organizacije u BiH da dostave pismo namjere kako bi iskazali svoj interes za učešće u jednoj ili više aktivnosti: 1. Uvođenja i certifikacija standarda i sistema kontrole kvalitete, 2. Obuke za proizvođačke organizacije i njihove članove/kooperante, 3. Promociju i marketing kroz razvoj web stranica i prezentacije putem društvenih mreža.

Javni poziv za iskazivanje interesa za implementaciju standarda i sistema kontrole kvalitete  u poljoprivredno-prehrambenoj industriji, obuke i promociju/marketing

Ovaj Poziv je namijenjen za:

a) sufinansiranje troškova implementacije (konsultantskih usluga) tj. uvođenja standarda i sistema kontrole kvalitete u proizvođačkim organizacijama,

b) pružanje obuka prilagođenih stvarnim potrebama proizvođačkih organizacija i njihovih kooperanata/članova, te 

c) promociji i marketingu kroz izradu web stranica i prezentacije putem društvenih mreža, a sve u cilju podrške odrivom ekonomskom rastu, poveanju zaposlenosti, poveanju prodaje i izvoza, poveanju prihoda u domainstvima u Bosni i Hercegovini, te unapređenju standarda kvaliteta i trgovinske razmjene.

Objavljivanje ovog Javnog poziva ne predstavlja obavezu AgroLink d.o.o. Sarajevo da svaki zaprimljen zahtjev odobri za realizaciju aktivnosti, niti obavezuje AgroLink da plati bilo kakve troškove koji nastanu u procesu pripreme i dostavljanja pisma namjere i prateće dokumentacije. Nadalje, AgroLink zadržava pravo da odbije svaki zahtjev koji ne zadovoljava ispod navedene kriterije ili nije u skladu sa interesima Vlade Sjedinjenih Amerikih Drava.

Svrha ovog Javnog poziva je da se pruži podrška proizvođačkim organizacijama u ostvarivanju lakšeg pristupa visokokvalitetnim savjetodavnim i/ili poslovnim uslugama, što će kao rezultat imati bolje poslovne rezultate, doprinijeti razvoju ljudskog i fizičkog kapitala, povećati uspješnost poljoprivrednog sektora da se nosi sa konkurentnim i tržišnim snagama, kao i da se postigne postepeno usklađivanje sa standardima EU, uz istovremeno ostvarivanje ekonomskih, socijalnih i ekoloških ciljeva u ruralnim područjima BiH. Ova aktivnost se odnosi na ciljne sektore projekta FARMA II, i to sektora mljekarstva, voća i povrća, ljekovitog bilje, meda i peradarstva.

Ciljne grupe 

1.    Ciljna grupa za implementaciju standarda, obuke, promociju i marketing su zadruge i firme koje se bave sa jednom ili više sljedećih aktivnosti: proizvodnja, otkup, prerada, pakovanje i prodaja poljoprivredno-prehrambenih proizvoda koji pripadaju jednoj od navedenih grupa (mlijekarstvo, voće i povrće, peradarstvo, ljekovito i aromatično bilje i med) na području čitave BiH.

2.   Ciljna grupa za obuke za interne auditore su osobe mlađe od 35 godina i žene koje imaju minimalno godinu dana radnog iskustva i fakultetski su obrazovani i rade u zadrugama i firmama koje su predmetom podrške kroz implementaciju standard i Sistema kontrole kvalitete, a u cilju jačanja internih ljudskih resursa i razvoja njihovih vještina i kvalifikacija.

Planirani vremenski okvir za realizaciju ove aktivnosti je mart – septembar 2020. godine. 

Sve zainteresovane organizacije se pozivaju da dostave sljedeće dokumente:

- Pismo namjere na memorandumu, potpisano i ovjereno od strane osobe ovlaštene za zastupanje proizvođačke organizacije,

- Popunjen obrazac,

- Kopija prvog i zadnjeg rješenja/potvrde o registraciji (ne mora biti ovjerena),

- Spisak aktivnih kooperanata/članova,

- Kratka biografija sa kopijom diplome osoba koje se predlažu za obuku za interne auditore (samo za one koji se prijavljuju za Aktivnost 1. implementaciju standarda koja uključuje obuku za interne auditore).

Pisma namjere sa popunjenim obrascem i pratećom dokumentacijom moraju biti dostavljeni najkasnije do 20:00 sati u utorak, 25.02.2020. godine na email adresu: info@agrolink.ba. Nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.