Javni poziv Razvojne agencije Republike Srpske

Besplatne obuke iz oblasti kreiranja prodajno-marketinške strategije za preduzeća u Republici Srpskoj

Razvojna agencija Republike Srpske je raspisala Javni poziv za pružanje besplatne obuke iz oblasti kreiranja prodajno-marketinške strategije za preduzeća u Republici Srpskoj

Besplatne obuke iz oblasti kreiranja prodajno-marketinške strategije za preduzeća u Republici Srpskoj

Preduzeća koja žele ostvariti ozbilјan poslovni uspjeh, naročito na inostranim tržištima, moraju imati jasan fokus u prodajnom i marketinškom smislu.

Cilј ove obuke je da polaznici ovladaju vještinama strateškog planiranja u oblasti prodaje i marketinga, kako bi za svoje preduzeće kreirali prodajno-marketinšku strategiju koja će im omougućiti efikasniju realizaciju poslovnih cilјeva. Osim obuke, sa polaznicima će biti organizovan i mentorski rad, kako bi im se pomoglo prilikom definisanja osnovnih elemenata njihovih strateških planova.

Podnosilac prijave dostavlјa slјedeća dokumenta:

  • Popunjen prijavni obrazac;
  • Kopija rješenja o registraciji;
  • Kopija JIB-a;
  • Kopija obavještenja o razvrstavanju poslovnog subjekta po djelatnosti
  • Kopija bilansa stanja i uspjeha za 2020. godinu

Agencija zadržava pravo da, ukoliko je potrebno, zatraži dodatnu dokumentaciju od Podnosioca prijave.

Obuka će se održati u Banjoj Luci tokom maja 2021. godine u trajanju od dva dana. Obuke počinju u 10:00 časova, a završavaju se u 15:00 časova.
Sa predstavnicima preduzeća koja prolaze obuku održalo bi se 6 sastanaka po dva sata u okviru kojih bi im se pomoglo da izrade osnovu prodajno-marketinške strategije.

Krajnji rok za završetak obuke je 31.05.2021. godine.

Troškove obuke snosi Agencija, dok će eventualne troškove smještaja i prevoza snositi polaznici obuke.

Prijavu sa pratećom dokumentacijom potrebno je dostaviti najkasnije do 16.04.2021. godine, putem elektronske pošte, skeniranu u PDF formatu, na imejl adresu: een@rars-msp.org sa naznakom: Prijava na Javni poziv za pružanje besplatne obuke iz oblasti kreiranja prodajno-marketinške strategije.

Više informacija o samom javno pozivu pročitajte na stranici: Razvojna agencija Republike Srpske