Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo

Podsticajna sredstava za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata-obrta za 2021.godinu

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo je raspisalo Javni poziv za dodjelu podsticajnih sredstava za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata-obrta za 2021.godinu

Podsticajna sredstava za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata-obrta za 2021.godinu

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo raspisalo je Javni poziv za dodjelu podsticajnih sredstava za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata - obrta. Za ovaj Javni poziv je namijenjeno 250.000 KM, a raspisan je na osnovu Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima i Uredbe o kriterijima i postupku za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za očuvanje i razvoj tradicionalnih i starih zanata – obrta.

Predmet Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva zanatlija - obrtnika, koji obavljaju djelatnosti tradicionalnih i starih zanata - obrta, za ostvarivanje novčanih podsticaja iz sredstava Budžeta Kantona Sarajevo - Ministarstva privrede KS.  Pravo učešća po osnovu ovog Javnog poziva imaju obrtnici čije je sjedište obrta i prebivalište u Kantonu Sarajevo, a koji ispunjavaju uslove i kriterije propisane spomenutom Uredbom. 

Uz prijavu je potrebno dostaviti slijedeće dokumente:

1.  Rješenje o registraciji obrta (izdato od nadležnog općinskog organa) iz koga se može pouzdano utvrditi da se navedena djelatnost obavlja kao osnovno zanimanje usklađeno sa klasifikacijom djelatnosti KD 2010, nazivom i sjedištem obrta;

2. Dokaz o stručnoj osposobljenosti vlasnika ili uposlenika za obavljanje obrta, ili da se iz priloženog rješenja o osnivanju obrta može pouzdano utvrditi da registrovanu djelatnost obavlja duže od pet godina;

3. Uvjerenje nadležnog općinskog organa da se obrt obavlja kao osnovno zanimanje i da nije utvrđen trajni prestanak obavljanja registrirane obrtničke djelatnosti;

4. Original obavještenje MUP KS o evidenciji prebivališta – CIPS (ne starije od šest mjeseci);

5.  Ugovor o zakupu ili dokument o vlasništvu prostora. Zahtjevi koji u dostavljenim dokumentima sadrže samo Izjavu o ustupanju dijela privatne imovine (kuće, poslovnog prostora i sl.) za obavljanje obrtničke djelatnosti zbog neispunjavanja formalno-pravnih uslova se odbacuju, bez obaveze daljeg razmatranja;

6. Ugovor o otvorenom računu kod banke (koji se vodi na radnju obrtnika);

7.  Uvjerenje o poreznoj registraciji sa identifikacionim brojem;

8. Obavještenje Službe za statistiku o razvrstavanju obrta prema KD 2010 djelatnosti na osnovu kojeg se utvrđuje da se navedena djelatnost nalazi na popisu obrta- zanata u članu 2. Uredbe; i

9. Svojeručno potpisana i od nadležnog organa ovjerena izjava, kojom se potvrđuje da se konkretna zanatska djelatnost obavlja najvećim dijelom ručno i na taj način stvara finalni proizvod ili pruža usluga.  

Cijeli tekst javnog poziva i obrazac za prijavu možete pronaći na Javni poziv stari zanati