Javni poziv za podnošenje prijedloga projekata

PODRŠKA DIGITALIZACIJI I INOVACIJAMA U SEKTORU TURIZMA

Izvršna agencija za mala i srednja preduzeća (EASME) objavila je Poziv za podnošenje prijedloga projekata za podršku digitalizaciji i inovacijama u sektoru turizma koji se finansira iz Programa EU COSME 2014-2020. Rok za dostavlјanje prijedloga projekata je 11. februar 2021. godine do 17:00 sati.

PODRŠKA DIGITALIZACIJI I INOVACIJAMA U SEKTORU TURIZMA

Opći cilј Poziva je podrška primjeni digitalizacije i inovacija u malim i srednjim preduzećima (MSP) koja se bave turizmom kroz transnacionalnu saradnju i izgradnju kapaciteta.

Specifični cilј Poziva je razviti i uspostaviti transnacionalne i međusektorske šeme podrške za izgradnju kapaciteta za digitalnu transformaciju, inovacije i rješenja „pametnog” turizma u malim i srednjim preduzećima u oblasti turizma.

Na predmetni poziv mogu se prijaviti javne institucije, privatni subjekti (MSP), neprofitne organizacije, nevladine organizacije, međunarodne organizacije, institucije za obrazovanje i obuku, organizacije za poslovnu podršku itd.

Ukupan budžet Poziva iznosi 8 000 000 eura.

Detalјne informacije o Pozivu dostupne su COSME.