Javni poziv za odabir korisnika poticajnih sredstava

"Poticaj razvoja male privrede" u Kantonu Sarajevo za 2020. godinu

"Poticaj razvoja male privrede" u Kantonu Sarajevo za 2020. godinu

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava subjekata male privrede sa područja Kantona Sarajevo u cilju odabira korisnika poticajnih grant sredstava za subvencioniranje (refundiranje dijela troškova) i sufinansiranje programa/projekata u skladu sa: Zakonom o poticaju razvoja male privrede ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 29/15), Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Poticaj razvoju male privrede" za 2020. godinu, broj: 07-05-15-28764-1/20 od 11.08.2020. godine (u daljem tekstu: Odluka) i Pravilnikom o postupcima u provođenju Programa razvoja male privrede (u daljem tekstu: Pravilnik), za sljedeće programe: 

1. Program: Subvencioniranje (refundiranje) troškova kamata po preuzetim kreditim 

2. Program: Poticaj za tehnološku modernizaciju i primjenu standarda kvalitete 

3. Program: Poticaj za unaprjeđenje poduzetništva obrtnika 

4. Program: Poticaj start up subjektima male privrede 

5. Program: Poticaj razvoja ženskog preduzetništva

Cijeli text javnog poziva dostupan na: Javni poziv za odabir korisnika poticajnih sredstava