Obavještenje za porezne obveznike FBiH

Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine

Prenosimo obavještenje i informacije Porezne uprave FBiH o načinu podnošenja zahtjeva za subvencioniranje doprinosa, a shodno Zakonu o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica pandemije

Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine
Fotografija preuzeta sa Unsplash.com

Obavještenje za porezne obveznike 

Obavještavaju se porezni obveznici da je Porezna uprava Federacije BiH shodno Zakonu o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica na linku
http://www.pufbih.ba/…/54fb9-zakon-o-ublazavanju-negativnih… (Službene novine FBiH, br. 28/20) sačinila i na web stranici Porezne uprave Federacije BiH objavila:

-Uputstvo o načinu podnošenja zahtjeva i potrebnoj dokumentaciji za subvencioniranje doprinosa, na linku http://pufbih.ba/…/834e9-uputstvo_o_nacinu_podnosenja_zsd.p…

-Zahtjev za subvencioniranje doprinosa za obavezna osiguranja - Obrazac – ZSD na linku http://www.pufbih.ba/…/ob…/cfaa3-obrazac_zsd-final_form2.pdf i

-Uputstvo za popunjavanje Zahtjeva za subvencioniranje doprinosa za obavezna osiguranja Obrazac – ZSD na linku http://pufbih.ba/…/publ…/upload/files/Uputstvo_za_ZSD(1).pdf

Navedena Uputstva i Zahtjev se nalaze na web stranici Porezne uprave Federacije BiH u dijelu Obrasci i Zakoni.

Obrazac - ZSD je objavljen u PDF formatu koji je editabilan, tako da se isti može popuniti u elektronskom obliku, odštampati, potpisati i ovjeriti pečatom obveznika ili se može popuniti i ručno, odštampati i dostaviti nadležnoj poreznoj ispostavi prema sjedištu podnosioca zahtjeva.

Obavještavamo porezne obveznike da imaju pravo na subvencioniranje doprinosa ako ispunavaju sljedeća dva uslova, i to:

1.da su izmirili obaveze za doprinose i porez na dohodak uz isplaćene plaće zaključno sa februarom 2020. godine i
2.da imaju pad ostvarenog prometa 20% i više u odnosu na ostvareni promet u istom mjesecu 2019. godine.

Skrećemo pažnju poreznim obveznicima, da je preduslov za uspješnu obradu zahtjeva tj. Obrasca – ZSD da su plaćene obaveze po osnovu doprinosa i poreza na dohodak zaključno sa mjesecom 02/2020. godine i da su podneseni ispravni mjesečni obrasci MIP-1023, 2001/2001-A ili 2002/2002-A za mjesec za koji se traži subvencija.

Stoga pozivamo porezne obveznike koji nisu izvršili uplatu poreza i doprinosa na isplaćene plaće zaključno sa 02/2020 godine, to učine prije podnošenja zahtjeva i tako uz uslov pada prometa od 20 i više % ostvare pravo na subvenciju. Porezni obveznisi koji ne izvrše uplatu doprinosa zaključnio sa 02/2020. godine neće ostvariti pravo na subvenciju i ako imaju pad prihoda od 20 i više %.
Rok za podnošenje zahtjeva za subvencioniranje doprinosa za socijalno osiguranje za 04/2020.godine je 29.05.2020. godine, a za naredne mjesece do desetog u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

Za sva pitanja ili nedoumice koje imate na raspolaganju su vam brojevi telefona i e-mail adrese objavljene na web stranici Porezne uprave Federacije BiH, odnosno na linku: http://www.pufbih.ba/v1/kontakti i e-mail: puinfo@fpu.gov.ba .

Izvor: Porezna uprava FBiH